Verzuim kost geen geld?

verzuim

Verzuim, toch geen probleem?

Dat zou je zeggen, als je nagaat dat er in sommige sectoren structureel een hoog verzuim aan de orde is, waaraan effectief niets of nauwelijks iets aan wordt gedaan.

En dan te weten dat verzuim van 1 medewerker minimaal € 230,- per dag kost!

Op een personeelsbestand van 100 medewerkers kost 5% verzuim afhankelijk van de loonsom al gauw een slordige  € 300.000,- per jaar!

Waarom wordt er dan niets aan gedaan?

Natuurlijk moet ik het woordje niets wel wat nuanceren. Meestal wordt er wel degelijk iets aan verzuimreductie gedaan, maar nauwelijks resultaatgericht. Het wordt door veel managers ook niet direct als probleem gezien en staat zodoende niet of nauwelijks op de agenda.
Met degenen die belast zijn met het managen van verzuim worden maar zelden resultaatafspraken gemaakt. En dat bijvoorbeeld onder het mom “dat verzuim  nauwelijks te sturen valt”.

Daar denken wij bij Symion echt anders over. Wij hebben immers zonder uitzondering ervaren dat een hoog verzuim percentage beslist een relatie heeft met sturen, met management, met leiderschap.
Heeft een organisatie met een hoog verzuim dan te kampen met slecht management?
Nee, als we dat zouden beweren, zou dat beslist te kort door de bocht zijn. Maar het terugbrengen van verzuim heeft wel alles te maken met kennis van zaken, met de juiste aandacht en met resultaatgericht management.

Kan het anders?  

Ja, het kan anders!
Natuurlijk hangt dat wel af van de hoogte van verzuim. Als je met een verzuim van rond de 2 procent te kampen hebt, is er minder noodzaak om er meer aandacht aan te besteden, dan wanneer het ziekteverzuim 7% bedraagt. Ik hoor managers vaak een vergelijk maken met het verzuim dat gemiddeld  in de betreffende branche aan de orde is. Die managers zijn dik tevreden als de eigen organisatie daar in de buurt uitkomt.
Ik wil natuurlijk de mate van tevredenheid niet afnemen, maar waarom zou je niet lager dan de branche kunnen scoren, vooral als je je beseft hoe duur verzuim eigenlijk is. Het is goed geld dat ook anders besteed kan worden.

Om verzuim te kunnen verlagen heb je, naast de juiste aandacht, samenhangende informatie nodig. En kennis van zaken om te bedenken welke verbeteringen er door de organisatie moeten worden doorgevoerd om het verzuim duurzaam te verlagen. Gemis aan aandacht en aan samenhangende informatie vormen immers vaak een oorzaak. Informatie die op meerdere plaatsen in uw organisatie al aanwezig is, maar om welke reden dan ook niet met elkaar in relatie wordt gebracht.

Onze aanpak

Symion gelooft er niet in dat het geven van een bewustwordingstraining aan het middle management tot structurele en duurzame verlaging van het verzuim zal leiden. Zo, dan weet u dat maar vast.

Dat heeft immers alleen maar zin als je weet wat er speelt en waarvan mensen zich dan wel bewust gemaakt moeten worden. Dat kan voor verschillende afdelingen of groepen mensen heel verschillend zijn.  Dat is waarom Symion start met een professioneel onafhankelijk onderzoek.
Onderzoek van de verzuimcijfers uit de verzuimdossiers, van beschikbare management informatie en, als het er is, de uitkomst van een medewerkers tevredenheidsonderzoek. We spreken met mensen uit de organisatie zoals MT leden, afgevaardigden van het middle management, HR, OR, Arbo dienstverlening, Arbo arts, etc. En we kijken tevens naar de wijze waarop het voorkomen van verzuim een onderdeel is van de stijl van leiderschap.

We analyseren alle verkregen informatie, trekken conclusies en doen verbetervoorstellen. Dat rapporteren en presenteren we aan onze opdrachtgever.

De opdrachtgever bepaalt vervolgens of onze verbetervoorstellen uitgevoerd gaan worden en door wie. Dat kunnen immers eigen dienstverleners zijn, of de professionals van Symion of ook anderen.

Ons aanbod

Symion zet graag haar verzuim quick scan in om u inzicht te geven in uw situatie en uw mogelijkheden kosten te reduceren. Wij gaan vrijblijvend het gesprek aan over uw verzuim. Een klik op persoonlijk en professioneel niveau is immers een eerste vereiste en daarin investeren we graag.

Een telefoontje naar 055-3031430 of een mail naar info@symion.nl is voldoende. Wij regelen de rest.

Alex Janssen, Transformateur

Symion, omdat mensen het verdienen