Haal er uit wat er in zit

Human Recourse Management (HRM)

Als mensen doen waar ze goed in zijn, wordt alles beter!

“Lean en mean” processen

HRM als (echt) strategisch proces

Bij veel bedrijven is HR een sluitstuk nadat de toekomstplannen voor het bedrijf gemaakt zijn. HR krijgt de opdracht om de nieuwe strategie te faciliteren en kan weinig invloed (meer) uitoefenen op het gekozen beleid. 

Een goede HR afdeling kent de medewerkers, hun talenten en kwaliteiten en kan een goede inschatting maken hoe haalbaar strategische plannen van het bedrijf zijn in het kader van de beschikbare kennis en kunde van de collega’s.

Een goed ingericht strategisch HRM zorgt ervoor dat de ontwikkeling van de mensen, de belonings- en waarderingssystemen, het aannamebeleid, het in-, door- en uitstroom, de trainingsmogelijkheden en dergelijke, optimaal afgestemd zijn op de strategische ontwikkeling van het bedrijf.

Kennis, Talenten en Vakmanschap

Kom erachter waar de talenten van je mensen liggen, waar ze echt goed in zijn en  wat ze leuk vinden om te doen. Kom er ook achter hoe je gebruik kunt maken van deze talenten en hoe je deze verder kunt ontwikkelen. Kom erachter en laat je team optimaal presteren.

Talent ontwikkeling en vakkennis zijn de basis van succesvolle organisaties. Met behulp van TMA en Vakprofielen krijg je grip en inzicht in de talenten, de kennis en kunde en het vakmanschap binnen jouw organisatie.

Onze toegevoegde waarde voor uw strategische ontwikkeling.

Het gaat altijd om resultaten die door mensen worden bereikt. In onze visie gaat het altijd om ‘employability’ en ‘accountability’. 

Employability zorgt ervoor dat mensen inzetbaar worden en blijven. Accountability meet de resultaten van organisatie, teams en medewerkers. Leidinggevenden zijn bepalend voor het maximaliseren van inzetbaarheid en resultaten waarvoor allerlei HR-instrumenten onmisbaar zijn.

Een verantwoord HR-beleid omvat maatregelen en praktijken die zorgen voor een evenwicht tussen de belangen van de organisatie en de werknemers, waarbij de rechten en het welzijn van werknemers worden gerespecteerd en bevorderd.

Dit kan onder meer door:

  • het creëren van een veilige, inclusieve en respectvolle werkomgeving
  • het bieden van een eerlijk en transparant beloningsbeleid
  • het bevorderen van professionele ontwikkeling en groei van de medewerkers en daarmee ook van de organisatie als geheel
  • het bevorderen van het welzijn en betrokkenheid van de medewerkers
  • het bevorderen van open communicatie over beleid en doelstellingen in de organisatie
  • het naleven van wet- en regelgeving met betrekking tot arbeid en arbeidsomstandigheden

De praktische ondersteuning van Symion sluit precies aan bij de ontwikkelingsfase van jouw bedrijf/organisatie.

Een goed functiehuis is afgestemd op de taakverdeling binnen je organisatie. Met onze jarenlange ervaring kunnen wij je goed adviseren op het hele brede gebied van taak- en functieverdeling en de benodigde functieniveaus om jouw organisatie optimaal te laten presteren.

We structureren je functiehuis, onderhouden de beschrijvingen en zorgen dat deze voldoen aan de standaarden die in je branche gelden, zoals CAO afspraken, functiewaarderingsmethodieken en bijbehorende CAO salarisschalen.

Luisteren, analyseren en vertalen naar het juiste format, daar zijn we een kei in bij Symion. We kennen de vereisten van de meest voorkomende functiewaarderingssystemen en kunnen daar passende beschrijvingen voor maken. Ook bedrijfseigen systemen kunnen we ons snel eigen maken.

We nemen de wensen van de organisatie mee, zodat we komen tot beschrijvingen die écht worden gebruikt in de jaarlijkse HR-cyclus (planningsgesprek – ontwikkelgesprek – beoordelingsgesprek)!

Symion heeft  een onafhankelijk functiewaarderingssysteem ontwikkeld, geschikt voor bedrijven en organisaties die niet gebonden zijn aan CAO verplichtingen. Ook een bijpassend salarisgebouw is hiervoor ontwikkeld wat door middel van een benchmark-onderzoek in de branche optimaal kan worden toegesneden naar jouw bedrijf/organisatie.

Hoe doe je het in vergelijking met andere vergelijkbare organisaties? Wil je weten of jouw functies op een concurrerende manier beloond worden? Heb je nieuwe functies in je organisatie  en zoek je vergelijkend materiaal? 

Bij Symion doen we dagelijks onderzoek naar werk en de beloning daarvan. We kennen de markt, we weten waar de schaarste zich bevindt. We doen dit in opdracht, maar ook omdat we zelf ook nieuwsgierig zijn naar de trends en ontwikkelingen in de markt. 

Symion heeft een praktische cursus ‘HR in de lijn’ ontwikkeld waarmee we leidinggevenden bekend maken met het omgaan met HR-onderwerpen die zich in de dagelijkse praktijk aandienen. Hiermee worden zij op een verantwoorde wijze (mede)verantwoordelijk voor het 1e-lijns HR-werk (en ontlasten daarmee de HR afdeling). In 8 modules van een halve dag belichten we alle thema’s van HR in de lijn, gebaseerd op de feitelijke situatie in het eigen bedrijf. Aan bod komen o.a. communicatie met medewerkers en functionarissen binnen de organisatie, gesprekstechnieken, het werken met een regelingenboek, etc.

Naast de ‘normale’ HR-cyclus (planningsgesprek – functioneringsgesprek – beoordelingsgesprek) is in de afgelopen jaren het competentiemanagement steeds actueler geworden. Met dit door Symion zelf ontwikkelde systeem, stellen we een bedrijf/organisatie o.a. in staat om de ontwikkeling van medewerkers optimaal af te stemmen (ook financieel) op nieuwe ontwikkelingen in de organisatie. Zowel op technisch gebied, als ook op het anticiperen op strategische wijzigingen als gevolg van ontwikkelingen op de afzetmarkt.

Het monitoren van de ontwikkeling van de individuele medewerker(s) is essentieel tijdens een (soms meerjarige) noodzakelijke transitie. Een prettige bijkomstigheid is dat medewerkers daarbij optimaal betrokken worden bij de gewenste veranderingen.

Iedere organisatie heeft medewerkers die met elkaar taken verrichten om de organisatieresultaten te behalen. Met een TMA-analyse breng je de drijfveren, talenten en competenties van medewerkers in kaart. Het is belangrijk dat mensen hun talenten kunnen inzetten. Dan presteren ze maximaal. Dat vraagt om een goede aansluiting van talenten en competenties bij een functie. Om dit te managen kun je gebruik maken van het Talent Management Systeem dat wij als partner van TMA kunnen helpen implementeren.

Voor meer informatie over TMA, klik hier of neem contact op met een van onze experts.

Ervaring is kennis in de praktijk en veel kennis en ervaring leidt tot vakmanschap.

Vakprofielen geeft je inzicht in de kennis en ervaring van je collega’s en geeft je handvatten om dit verder te ontwikkelen.

Een vakprofiel beschrijft een functie in termen van kennis. Deze kunnen worden aangevuld met competentiesgedrag en talenten om het profiel compleet te maken.
In een Vakprofiel staan kennisgebieden en per kennisgebied is het gewenste niveau van dat kennisgebied aangegeven. Het profiel geeft in termen van Kennis aan wat een medewerker moet weten en kunnen om een echte Vakman te zijn.

In het vakprofiel rubriceren we de benodigde kennis in Vakkennis, Businesskennis en Branchekennis. Alle kennis die nodig is om het vak uit te kunnen voeren. Die kennis bestaat uit kennis uit de basisopleiding, aangevuld met bedrijfsspecifieke kennis.

We beschrijven per fase van het werk precies welke kennis voor dat stadium van belang is.

Symion helpt je om de vereiste kennis-, vaardigheids- en competentieprofielen actueel te houden. We zorgen voor een methode waarmee je met de individuele medewerkers in gesprek kunt (Competentiematrix) én waarmee je certificeringen en bevoegdheden direct in beeld hebt.

Ook helpen we je met de inrichting van een leermanagementsysteem (LMS), waarbij een link gelegd wordt met de functie-eisen en -profielen en het meerjaren opleidingsplan, gericht op continuïteit.

Neem contact op met een van onze experts voor meer informatie.

Ontmoet de specialisten

Alberto Tiehuis
HR adviseur

Jan Boekestijn
Trainer, procesbegeleider

Fernando Estarippa
Business & Process Analist

Frits Roemeling
HR Adviseur

Laten we in contact komen!

Ik wil toegevoegde waarde!

Laten we in contact komen

Laten we in contact komen!