Stimulans voor opleidingsbeleid

Invloed

Mensen en kunstmatige constructies van mensen, organisaties, beïnvloeden elkaar voortdurend. Dat gebeurt natuurlijk door direct met elkaar te communiceren, maar ook indirect door regels, wetten of verleidingen (reclame, kortingen). Dit is van alle tijden en zal ook nooit veranderen. Over veel van die beïnvloedingsvormen zijn allerlei boeken en theorieën verschenen. Interessant en leerzaam, al is het alleen maar om je bewust te worden van de onbewuste mechanismen die daarbij werkzaam zijn.

Ik wil het hier hebben over één instrument dat we allemaal kennen: subsidie. Vooral overheden gebruiken dit instrument om invloed uit te oefenen op ons gedrag. De subsidie helpt ons de keus te maken te investeren in isolatiemaatregelen, of een elektrische auto aan te schaffen. Of de subsidie helpt ons aan een woning die eigenlijk net een beetje te duur is (huursubsidie), of helpt een studie (beurs) te volgen die anders te duur zou zijn. Zo beschouwd is de subsidiemaatregel gericht op het bereiken van een doel.

Effectief samenwerken

In mijn werk adviseer en begeleid ik veel organisatie met betrekking tot effectief samenwerken. Er zijn meerdere aspecten die maken dat samenwerken effectief verloopt. Het belangrijkste aspect is zonder meer het doel. Samenwerken lukt alleen goed wanneer alle leden van het team hetzelfde doel hebben. Wanneer ze allemaal willen dat de daarin geformuleerde toestand wordt bereikt. Iedereen ervaart daar voordeel of belang bij. Er zijn voor organisaties talloze subsidiemogelijkheden. Vaak worden ze stimuleringsmaatregelen genoemd. De betreffende overheid vindt het immers belangrijk dat er meer duurzaam, of circulair wordt gewerkt, of dat er minder uitstoot is van schadelijke stoffen. Het dagelijkse journaal maakt duidelijk dat niet iedereen zich zomaar achter deze maatregelen schaart.

Juiste mens op de juiste plaats

Ik ga er altijd van uit dat iedere organisatie het belangrijk vindt om goede mensen aan te trekken en te behouden om de productie of dienstverlening te realiseren. Goede mensen werken snel en efficiënt en leveren kwaliteit. Om mensen goed te houden doen organisaties er alles aan om hen maximaal te laten ontwikkelen, om al hun talenten te gebruiken en in te zetten. Dat is goed voor de organisatie en voor de betreffende medewerken: win-win. Je zou verwachten dat iedere organisatie dan ook speciale regelingen heeft voor het ontwikkelen van medewerkers, dat daar budget voor is vrijgemaakt, en dat die budgetten effectief worden ingezet. Dat iedere medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan heeft met daarin concrete afspraken over inspanningen om tot groei te komen. Met, idealiter, nog een connectie met eventuele doorgroeimogelijkheden in de organisatie. Toch?

De mens blijft groeien en zich ontwikkelen (een belangrijke basisbehoefte) en de organisatie profiteert van de vrijkomende talenten en vaardigheden, de win-win waar ik het eerder over had.

Subsidie

Helaas lukt het niet iedere organisatie dit goed te organiseren. Dat is ook de overheid opgevallen. Gevolg is dat veel verborgen talent (potentiële kwaliteiten) onbenut blijft. Gemiste kans en dus ‘verlies-verlies’. Uiteindelijk gaat dit ook ten koste van de ‘BV-Nederland’. Wij zijn een kenniseconomie. Wanneer de kennis opdroogt, of de ontwikkeling stagneert, dan neemt de economische waarde af, wat ten koste gaat van onze concurrentiepositie. Om vooraan te blijven lopen is het dus van belang te (blijven) investeren in kennisontwikkeling, ook nadat we de school hebben verlaten. Leren houdt immers nooit op! Hier ligt het belangrijkste motief voor de overheid om opleiding en ontwikkeling te subsidiëren. Twee belangrijke mogelijkheden zijn de STAP en de SLIM regeling. STAP richt zich primair meer op het individu, SLIM op het MKB. Lees hiervoor ook de blog van Eef Spies.

Om terug te komen op effectief samenwerken zou je in deze subsidieconstructie kunnen veronderstellen dat beide partijen, overheid en MKB-bedrijf, hetzelfde doel hebben: opleiden en ontwikkelen van medewerkers. In die zin helpt de subsidie (stimulans) om dit als bedrijf vorm te geven. Echter, ook wanneer er geen subsidie bestaat, mag je toch ook verwachten dat bedrijven dit goed regelen. Ontwikkelen mag niet afhankelijk worden van subsidie. Gebruik de subsidie dan ook goed. Niet om op korte termijn mensen op te leiden alleen als de subsidie wordt verstrekt, maar om te investeren in een duurzaam (structureel) opleidingsbeleid en opleidingsprogramma voor alle huidige en toekomstige medewerkers. Als je dit goed doet ben je een aantrekkelijk bedrijf om voor te werken. Dan trek je mensen aan en houd je ze gemakkelijker binnen. Best handig in deze schaarse arbeidsmarkt. Ik geloof dat dit de werkelijke bedoeling is van de overheid en de reden voor het verstrekken van deze subsidie. Hoe je die gebruikt om het eigen personeelsbeleid ‘ontwikkelingsgericht’ te maken is best nog een hele stap. Wij kunnen daarbij helpen, waarbij we ook nog eens de subsidieaanvraag regelen.

Meer weten? Neem eens contact op voor een verkennend gesprek.

Jan Boekestijn 06 44264418