Duurzame Inzetbaarheid in het nieuwe pensioenakkoord

Duurzame Inzetbaarheid in het nieuwe pensioenakkoord, zelfs met subsidiemogelijkheid!
Het nieuwe pensioenakkoord behelst meer dan getallen zoals de AOW-leeftijd of de hoogte van de pensioenuitkering. Gelukkig maar. Het kabinet heeft met de sociale partners als onderdeel van dit akkoord maatregelen getroffen voor de bevordering van de duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Deze moeten ervoor zorgen dat werkenden ook in de toekomst zoveel mogelijk gezond en met plezier werkend hun pensioen bereiken en een vangnet bieden voor mensen die zich niet op de gestegen AOW-leeftijd hebben kunnen voorbereiden.

Het is fantastisch dat eindelijk ook het kabinet inziet dat duurzame inzetbaarheid van groot belang is voor werkgevers én werknemers. Het gaat je geld kosten als je geen actie onderneemt om de inzetbaarheid van je medewerkers te borgen. Geen actie, is geen optie.

De genomen maatregelen zijn te splitsen in structurele en incidentele.
Om dit artikel leesbaar te houden benoem ik ze hier in het kort en ga ik niet op de details in:

Structurele maatregelen duurzame inzetbaarheid

 • Inzet op ‘leven lang ontwikkelen’ (LLO)
  M.a.w. budget voor scholing en ontwikkeling.
 • Minder snelle stijging van de AOW-leeftijd bij stijgende levensverwachting
  Vanaf 2025 is er een andere rekenmethodiek voor de AOW-leeftijd.
 • De mogelijkheid van verlofsparen wordt uitgebreid van 50 naar 100 weken
 • Uitbetaling ouderdomspensioen ineens
  Vanaf 2023, onder voorwaarden, voor maximaal 10%.

Incidentele maatregelen duurzame inzetbaarheid

 • Temporisering stijging AOW-leeftijd
  De AOW-leeftijd in 2026 is vastgesteld gelet op de wijziging in de levensverwachting.
 • Tijdelijke RVU-drempelvrijstelling
  RVU staat voor Regeling voor Vervroegde Uittreding.
  Werknemers mogen maximaal 36 maanden (of minder) voorafgaand aan de AOW-leeftijd gebruik maken van de RVU-drempelvrijstelling. Zowel de vrijstelling als het indienen van een aanvraag is in tijd beperkt.
 • Subsidieregeling voor Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)
  Op sector- of cao-niveau kunnen, in verschillende aanvraagtijdvakken, projecten worden ingediend op het gebied van:
 • gezond, veilig en vitaal werken,
 • goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap,
 • een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden,
 • bewustwording van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan.

Duurzame inzetbaarheid is van belang voor iedereen, ongeacht leeftijd.

Samengevat is het van groot belang dat je gericht op duurzame inzetbaarheid een strategisch plan hebt in je organisatie en gebruik maakt van alle (subsidie) mogelijkheden die beschikbaar zijn.
Duurzame inzetbaarheid richt zich niet alleen op de ouderen in je organisatie, dit start al bij indiensttreding van je medewerker. Voorkom uitval door ziekte door het creëren van een optimale fysieke en mentale werkomgeving.