Toekomstbestendig maken van de organisatie van het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland

Het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland is een diagnostisch centrum dat de microbiologische diagnostiek voor het Kennemer Gasthuis (Haarlem), het Spaarne Ziekenhuis (Hoofddorp), het Rode Kruis Ziekenhuis (Beverwijk) en voor de eerstelijn en verpleeghuizen in het bijbehorende adherente gebied verricht.

Teneinde in staat te zijn om de veranderende (markt)omstandigheden in de zorgwereld het hoofd te bieden cq. voor te zijn, heeft het Streeklaboratorium op basis van zijn visie, missie en een SWOT-analyse vastgesteld welke strategische doelen het voor de komende jaren te verwezenlijken heeft en welke organisatievorm, welke functies en wat voor soort medewerkers daarvoor benodigd zijn.

Onder leiding van Symion zijn het benodigde functiehuis en de bijbehorende functies, samengevat in een functieboek, ingericht en beschreven. Bij deze operatie zijn zowel het management, de medewerkers als de ondernemingsraad intensief betrokken geweest. Dit proces is niet eenvoudig geweest en vroeg veel van het voorstellingsvermogen van de betrokkenen.

Het resultaat van het vele werk en de inzet van de medewerkers mag er echter zijn. In een heldere structuur zijn organieke functies beschreven en de benodigde competenties en bijbehorende indicatoren en kennis en vaardigheden gedefinieerd. Het geheel is overzichtelijk op een tweezijdig beschreven A4 aangebracht.

Het management heeft hiermee een tool in handen waar de organisatie de komende jaren mee vooruit kan. Met behulp van de beschreven functie-eisen, competenties en kennis en vaardigheden is het mogelijk de medewerkers op een eenduidige wijze te beoordelen en de actuele kwaliteit van de competenties en kennis en vaardigheden van het personeel te bepalen.

Hierdoor is betrekkelijk eenvoudig vast te stellen waar medewerkers zich kunnen/moeten verbeteren om het voor de organisatie gewenste gedrag, kennis en inzicht te vertonen, teneinde de gestelde strategische doelen te bereiken.

De medewerkers hebben, met het besef dat niet alleen de werkgever maar ook zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun werkinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling, een goed hulpmiddel in handen gekregen waarmee zij kunnen bepalen wat van hun verlangd wordt en welke actie zij moeten nemen om in de toekomst blijvend aan de eisen te kunnen voldoen. In de jaargesprekken kunnen de desbetreffende medewerker en zijn leidinggevende hierover afspraken maken en vastleggen.

Naast de ontwikkelingstool zijn, ten behoeve van de (interne) mobiliteit, door Symion en het management de mogelijke carrièrepaden binnen het Streeklaboratorium in beeld gebracht. Dit helpt de medewerkers bij het invullen van hun “toekomstperspectief” en schetst een duidelijk beeld van de eisen die aan een functie worden gesteld en de eventueel benodigde aanvullende scholing.

Willem van Straten, hoofd bedrijfsvoering Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland