‘Nu nog personeel!’

Hoe kwantiteit de kwaliteit in de zorg kan verbeteren.

De koning heeft op Prinsjesdag in de troonrede de verlossende woorden gesproken; ‘Om te voldoen aan de normen voor kwaliteit in de verpleeghuizen, wordt in 2018 een eerste stap gezet met een budget verhoging van 435 miljoen euro’. Een stap in de goede richting en tevens een omkering van de trend. De vraag is of hiermee de kwaliteit in de verpleeg- verzorgingshuizen en ouderenzorg echt verbetert. Geld bepaalt niet de kwaliteit in de zorg. Dat doen de mensen, ‘de handen aan het bed’!

De grote vraag is nu hoe we deze vacatures gevuld krijgen. Wat te doen om de extra handen aan het bed te realiseren? Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn veel ervaren arbeidskrachten vertrokken. Sommigen gedesillusioneerd en niet bereid terug te keren, anderen hebben inmiddels elders werk. Bovendien zijn de functie-eisen opgeschroefd. Nieuwe zorgmedewerkers moeten over een diploma op niveau 3 of 4 beschikken in plaats van de niveaus 1 en 2 van de vele helpers. Hugo Borst en Carin Gaemers (manifest ouderenzorg) doen in het AD (van zaterdag 23-09-‘17) concrete voorstellen voor een oplossing van dit probleem. Onder andere door voorstellen om uitkeringsgerechtigden in te zetten en de ontslagen ‘helpers’ weer aan te nemen.

Aan de andere kant horen we bij de opleidingen dat de animo voor ouderenzorg laag is. Hoe populair is het werken in de verpleeg- en ouderen zorg nog?

In onze overtuiging spelen er meer factoren een rol om meer handen aan het bed te realiseren.

Aandachtspunten en kansen om meer handen aan het bed te realiseren.

Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de zorgprofessionals zelf belast is met mantelzorgtaken. Een gevolg van het langzaam vervangen van de verzorgingsstaat door de participatiesamenleving. De persoonlijke taken en verplichtingen die hiermee samenhangen beïnvloeden de mogelijkhed

 

en voor een betaalde baan. Neem als organisatie de wervings- en selectie procedure onder de loep. Sluiten de functie-eisen nog wel aan bij de ontwikkelingen in de samenleving?

 

Daarom, creëer functies waarin aandacht is voor de persoonlijke belangen (en verplichtingen) van potentiële medewerkers. Door binnen de kaders van de CAO te zoeken naar een balans tussen de belangen van de organisatie en de belangen van medewerkers, zal het meer mensen aanspreken.

Tijdens het werven gaat het niet alleen om kennis en vaardigheden, maar zeker ook om persoonlijke eigenschappen, gedrag en bereidheid tot ontwikkelen. Een betrokken houding, waarin passie voor zorg doorspreekt, is misschien wel een betere voorspeller voor kwaliteit dan het feitelijke diploma. Natuurlijk, medewerkers moeten voldoen aan de functie-eisen. Slim combineren van medewerkers en ‘on the job’ opleiden ons inziens interessante mogelijkheden om kwantiteit en kwaliteit te realiseren.

Onze kleurrijke samenleving biedt ook kansen. Zowel aan de vraag- als aan de aanbodkant is er sprake van een grotere diversiteit. Om goede kwaliteit te (blijven) leveren, vraagt het van zorgverleners deskundigheid op het gebied van multi-culturele vraagstukken. Onderzoek bij de werving hoe onze kleurrijke medemens hierin kan bijdragen. Een mix, als afspiegeling van de samenleving, zal automatisch tot betere aansluiting in de zorgbehoefte voorzien.

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om beweging van meerdere partijen en de bereidheid om problemen op te lossen. Einstein zei het begin 20e eeuw al: ‘We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.’ Tegelijkertijd had hij een goed advies: ‘Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.’

Symion denkt graag met u mee over uw toekomstgerichte ontwikkeling. Hoe? Daarover gaan we graag met u in gesprek. Voor contact: info@symion.nl of kijk op de site: https://symion.nl/

 

Marrie Stoffer en Jan Boekestijn