SLIM regeling

SLIM-regeling als stimulans naar structureel opleiden

De overheid biedt MKB-organisaties financiële ondersteuning (subsidie) bij het ontwikkelen en op peil houden van de competenties van hun medewerkers. Dit is de SLIM-regeling. SLIM staat voor ‘Stimuleren, Leren en ontwikkelen In MKB-ondernemingen’.

Organisaties, ondernemers, medewerkers, iedereen staat bloot aan voortdurende veranderingen. Actuele kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk om ‘in de markt’ te blijven. Met de SLIM regeling helpt de overheid MKB-ondernemingen hun opleidings- en ontwikkelingsbeleid uit te voeren.

SLIM-regeling & Symion

Het is ons motto en onze overtuiging dat mensen die doen waar ze goed in zijn gelukkiger zijn in het werk, beter functioneren en een hogere arbeidsproductiviteit hebben. Het is altijd de moeite waard om de talenten van mensen maximaal te benutten!

Symion gelooft in de kracht van samenhang tussen organisatie, management en medewerkers. Als je in één van deze drie componenten investeert, heeft dat automatisch gevolgen voor de andere twee. Bij het ontwikkelen van je bedrijf en medewerkers is het dus cruciaal om deze samenhang te begrijpen en te gebruiken.

Investeren in je medewerkers brengt de gehele organisatie in beweging en daarmee verder. 

Symion helpt met het:

  • doorlichten van jouw onderneming op ontwikkelbehoeften,
  • inzichtelijk maken van de individuele ontwikkelbehoeften en -mogelijkheden van medewerkers,
  • vaststellen van loopbaan- en ontwikkeltrajecten,
  • maken van een doordacht opleidingsplan,
  • uitvoeren van scholing, trainingen en coaching (blended learning),
  • ontwikkelen of invoeren van een methode voor ‘education permanente’.

SLIM-regeling & PNO-consultant

De SLIM-regeling is in het leven geroepen om het aantal MKB-ondernemers, dat een Leven Lang Ontwikkelen van werknemers in de onderneming mogelijk maakt, te vergroten. Deze regeling richt zich op een drietal hoofdactiviteiten:

  1. De doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidingsplan,
  2. Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers,
  3. Ontwikkelen of implementeren van een structurele ontwikkelmethode.

De opbouw van het opleidingsplan is volgens onderstaand schema opgezet:

Organisatiedoelstelling

Analyse opleidingsbehoefte

Doelgroep en persoonlijke behoeften

Vaststelling opleidingsmethodiek

Plan van Aanpak

Uitvoering

Evaluatie

Toelichting op het opleidingsplan

Organisatiedoelstelling

We brengen in kaart waar de organisatie nu staat. Om een organisatie naar een hoger niveau te tillen is het van belang om het ontwikkelen van medewerkers hand in hand te laten gaan met het verbeteren van de samenhang tussen organisatie, management en medewerkers.Vervolgens bepalen we gezamenlijk de (ontwikkel)doelstelling van de organisatie.

Opleidingsbehoefte  

Als duidelijk is geworden waar de organisatie en medewerkers staan en waar de organisatie naartoe wil, kan ook bepaald worden over welke theoretische kennis medewerkers zouden moeten beschikken om invulling te geven aan deze ontwikkelstap. Daarnaast kijken we naar welk gedrag en welke houdingskenmerken vereist zijn. Dit geheel leidt tot het vaststellen van mogelijke verbetermethodieken en welke interventies nodig zijn.

Doelgroep en persoonlijke behoeften

Op basis van de doelstelling en opleidingsbehoeften bepalen we de doelgroep. We stellen dus niet alleen vast wat de opleidingsbehoefte van de organisatie is, maar ook wat de individuele behoeften van medewerkers in de verschillende functies binnen de organisatie zijn. Voor directie, management en medewerkers stellen we verschillende leerdoelen vast.

Vaststelling opleidingsmethodiek

Om een maximale opbrengst van opleidingsinspanningen te verkrijgen bouwen we een opleidingsmethode die precies bij de behoeften en mogelijkheden van de organisatie aansluit. Uiteraard houden we rekening met niveaus en voorkeurleerstijlen van medewerkers. Er zal altijd sprake zijn van een vorm van ‘action learning’. Deelnemers zullen en kunnen het geleerde direct toepassen in hun eigen praktijk. Daarmee rendeert de opleiding direct. We gaan uit van een blenden vorm, een mix van leervormen om kennis en vaardigheden aan te leren. De relatie tussen de opleidingsinspanningen en de bijdrage daarvan aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie vormt voortdurend uitgangspunt.

Plan van Aanpak

In dit laatste onderdeel van het opleidingsprogramma maken we een plan van aanpak waarbij we de trainingen, de deelnemers, de projecten en de locaties in kaart brengen. Daarnaast evalueren we gedurende het programma de resultaten. Op basis daarvan stellen we plannen bij en/of formuleren we eventueel nieuwe doelstellingen.

 

Toelichting op het schema

Subsidie

Deze subsidieregeling dekt 60 of 80% (afhankelijk van de grootte van de onderneming) van de kosten die gemaakt worden voor het ontwikkelen van je medewerkers. Echter, lang niet elke aanvraag van een SLIM subsidie wordt positief beschikt.

Onze partner PNO Consultants is gespecialiseerd in het aanvragen van SLIM-subsidies en kan je daarom helpen met het aanvragen van deze subsidie. PNO Consultants heeft alle kennis en expertise in huis om de SLIM-aanvraag tot een succes te maken en neemt graag alle zorgen omtrent de subsidie en administratie uit handen. Samen met PNO Consultants gaat Symion graag het gesprek met jou aan om te kijken welke mogelijkheden er binnen de SLIM-regeling voor jouw organisatie zijn. In een vrijblijvend gesprek verkennen we de subsidiemogelijkheden met en voor jou.

De rijksoverheid verstrekt ook informatie over de SLIM-regeling. Die is te vinden op deze site.

Contact

Bel of whatsapp voor meer informatie, of een afspraak met:

Alex Janssen: 06 1506 3731

Jan Boekestijn: 06 4426 4418

Of stuur ons een mail met je contactgegevens: info@symion.nl