Medezeggenschap en Ondernemingsraden (OR en MR)

Advies en begeleiding ondernemingsraden

Functiewaarderingstrajecten zijn meestal langdurig en complex. De belangen voor medewerker en organisatie zijn groot en kunnen soms flink uit elkaar lopen. Ondernemingsraden worden in de onvermijdelijke advies- en/of instemmingstrajecten geacht zodanig ingevoerd te zijn in de waarderingssystematiek, in de voorgestelde aanpak en in de technische (on-)mogelijkheden dat zij een rol van betekenis kunnen spelen voor, tijdens en na afloop van het hele traject. Dat is vaak niet het geval; het beschrijven en waarderen is immers specialistenwerk. Sommige ondernemingsraden kiezen er voor om zich in dit soort van trajecten te laten bijstaan door deskundigen.

Symion Coöperatie heeft adviseurs die veel ervaring hebben met het opzetten en uitvoeren van functiewaarderingstrajecten, met name in het hoger beroepsonderwijs. Deze expertise wordt steeds vaker ingezet om ook medezeggenschapsraden te begeleiden in hun advies- en instemmingsrol bij dergelijke trajecten.

Neem bijvoorbeeld de ondernemingsraad van de Hogere Hotelschool in Den Haag. Géén van de leden beschikte over voldoende kennis om de vraag te beantwoorden die de Raad van Bestuur hen had gesteld: stemt de ondernemingsraad in met de aanpak, de procedures, de functiebeschrijvingen en de waarderingen? Consultatie van de betrokken vakbondsman over deze kwestie leidde tot contact met Symion Coöperatie. Symion zette zijn adviseur in die FUWAHBO deels had ontwikkeld, een grote praktijk had in het uitvoeren van

HtH: ‘Wiets heeft kritisch met ons meegelezen en geput uit zijn rijke
ervaring en kennis op het gebied van functiewaardering. Wiets is
steeds goed bereikbaar en helpt daarmee het proces vooruit.’

functiewaarderingstrajecten in het HBO, veel ervaring heeft met het begeleiden van ondernemingsraden en….. enkele decennia geleden zelf student was geweest op deze school. Veel passender had de begeleiding dus niet kunnen zijn!

Symion heeft over het advisering aan begeleiden van ondernemingsraden een flyer opgesteld die hier is de downloaden.