Interim management Alex

Wat als je een team (of afdeling) goed wilt laten samenwerken?

Bij een goed samenwerkend team gaat alles beter!

Toch lukt dit niet altijd. Er zijn allerlei redenen waarom mensen in een team elkaar eerder ontlopen dan goed samenwerken. Dat leidt tot verlies van efficiëntie en is op termijn zelfs bedreigend voor de continuïteit.     

De meerwaarde van samenwerken komt dan niet uit de verf. 

Alleen de manager is in staat een dergelijke impasse te doorbreken. Hoe? 

Met Alex als interim manager !

Alex Janssen zorgt dat teams/afdelingen effectief en efficiënt samenwerken om tot een goed resultaat te komen. Door steun te
geven aan de zittende manager, of door het, interim, zelf te doen.

Tegelijkertijd draagt hij ‘on the job’ zijn kennis over aan
(medewerkers in) de organisatie, die daardoor zelfstandiger
dan ooit gaan samenwerken. Door zijn manier van werken
leveren de inspanningen van Alex duurzaam meer op dan ze kosten. 

Hij staat ‘op afstand’, maar blijft betrokken, 
houdt overzicht en neemt over wat nodig is. Bovendien
geeft hij adviezen die verder reiken dan het team zelf.

De aanpak van Alex in grote lijnen:

Kennismaken

In dit gesprek stemmen Alex en de opdrachtgever op elkaar af en onderzoeken ze of er voldoende ‘klik’ is.

Opdrachtformulering

Hij bespreekt uitvoerig met de opdrachtgever de opdracht, welke eisen, wensen en mogelijkheden en randvoorwaarden, etc. er liggen m.b.t. de uitvoering van de opdracht.

Verdiepen in het vraagstuk

Inlezen en onderzoeken van alle aspecten m.b.t. het team of de afdeling. Maken van een krachtenveld- en/of, stakeholderanalyse. Bepalen waaruit blijkt dat samenwerken niet werkt en hoe je kunt zien dat er verbetering is ontstaan. 

Talenten in het team vinden

Op basis van onderzoek (eventueel met inzet van assessments) vaststellen van de aanwezige of ontbrekende talenten en kwaliteiten. Afspraken maken met de staande organisatie/ opdrachtgever. Impliciet opbouwen van vertrouwen en veiligheid.

Interim periode Start-Up

Officiële start van de interim periode: kennismaken en communicatie met stakeholders, uiteenzetting context, belang, impact, randvoorwaarden, etc.

Aan de slag: inwerken 

Met het team daadwerkelijk aan de slag. Duiden wat er speelt en dat met respect voor allen durven benoemen. Concrete afspraken met de teamleden maken over communicatie, transparantie en het gezamenlijke belang.  

Aan de slag: het team aan het werk 

Daadwerkelijk samenwerken: aandachtspunten benoemen en met geselecteerde teamleden oplossen. Eigen regie en het nemen van verantwoordelijkheid stimuleren.

Afsluiten

Nadat Alex met de opdrachtgever de interim periode heeft afgesloten, volgt een gesprek waarin hij met de opdrachtgever zijn bevindingen over het proces en zijn ervaringen met de organisatie deelt. Hierin komt ook aan de orde in welke mate de organisatie nu zelf in staat zou moeten zijn om zelfstandig te kunnen samenwerken met de door Alex overgedragen kennis.

Kenmerkend voor Alex:

  • Voortvarend 
  • Resultaatgericht
  • Samenwerkingsgericht
  • Maakt effectief gebruik van expertises
  • Versterkt organisaties
  • Draagt kennis en ervaring over
  • Flexibel 
  • Creatief
  • Multidisciplinair

Praktische zaken.

Uw investering voor een interim opdracht bij Symion is afhankelijk van de grootte en duur van de opdracht. 
Alex is lid van de Symion Coöperatie en kan gebruik maken van de aanvullende expertise van zijn acht collega-leden. Zij borgen bovendien de garantie dat opdrachten altijd zullen doorlopen.

Voor meer informatie over Alex en Symion kunt u contact opnemen met hem zelf. Ook kunt u een bericht via het contactformulier sturen.